Вимоги до оформлення тез доповідей

Для вчасного видання матеріалів конференції учасникам необхідно до 08 жовтня 2019 р. надіслати до секретаріату конференції тези доповіді обсягом до 2 сторінок у форматі Прізвище.doc та Прізвище.pdf однією з мов конференції (українською, російською, англійською).

Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням текстових редакторів MS Word for Windows 2003, шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура - Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ - 7 мм, для набору формул використовують вбудований редактор формул. Поля по 20 мм з усіх боків.

Автори несуть відповідальність за зміст тез доповідей.

Структура:

УДК друкується великими літерами, напівжирним шрифтом.

Назва тез друкується великими літерами, напівжирним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище), напівжирним, курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Назва організації, де працює автор (місто), курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).

Текст доповіді чи тези.

Перелік посилань, шрифт тексту 10 пт, гарнітура - Times New Roman, без відступу.

Зразок оформлення тези

УДК 123

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

MODERN INNOVATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION OF DANGEROUS GOODS

канд. техн. наук Д.С. Козодой
Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

D.S. Kozodoi, PhD (Tech.)
Ukrainian State University of Railway Transport (Kharkiv)

Український державний університет залізничного транспорту, Міністерство освіти і науки України, Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця", Міжнародна академія безпеки життєдіяльності запрошують Вас прийняти участь у роботі 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів", яка відбудеться 14−15 листопада 2017 р.

Мета конференції – удосконалення науково-дослідної роботи, обмін досвідом, впровадження передових методів досліджень, розширення міжнародного співробітництва, встановлення ділових контактів і комерційних зв’язків.